Dernek Tüzüğü

FELSEFECİLER DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1- Derneğin adı “FELSEFECİLER DERNEĞİ” olup Genel Merkezi Ankara’dadır. Dernek il ve ilçelerde şube veya temsilcilikler açabilir.

DERNEĞİN AMACI

Madde 2- Derneğin amacı; felsefecilerin işbirliği ve dayanışmasını sağlamak, felsefi düşüncenin gelişerek yaygınlaşması için ortam hazırlamak, Türkiye’de de felsefe eğitiminin her yönden gelişmesine katkıda bulunup daha etkin duruma gelmesini sağlamak ve bu alandaki gelişmeleri izleyip kamuoyunu bilgilendirmektir.

ÇALIŞMA KONULARI VE YOLLARI

Madde 3- Dernek, amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen konularda ve biçimlerde ile faaliyet alanlarında çalışmalar yapar:

a)    Felsefecilerin işbirliği ve dayanışmasını sağlamak amacıyla her türlü etkinlik ve kampanyayı düzenler.

b)    Ülkemizde felsefe alanındaki çalışmaların ve eğitimin, gelişmesi için çabalarda bulunur. Araştırmalar düzenler, düzenletir.

c)    Ulusal ve uluslararası gelişmeleri izler, bu alandaki tüm çalışmalarla ilgilenir, sonuçlar çıkararak alternatif görüşler ve öneriler üretir.

d)    Ülkede felsefe alanında bulunan diğer kurum ve kuruluşlarla derneğin amaçları doğrultusunda ilişki kurar, ortak etkinlikler düzenler.

e)    Felsefe alanında yabancı ülkelerin felsefe kuruluşlarıyla ilişki kurar, birlikte çalışmalar yapar. Uluslararası felsefe kuruluşlarına üye olur.

f)    Bu alandaki yayınlarla işbirliği kurar, kitaplıklar oluştur, bilgi kaynakları kurar.

g)    Ülkemizin sorunlarını felsefe açısından izleyerek bu konulardaki görüşlerini kamuoyuna duyurur.

h)    Felsefe öğretimi ve eğitimiyle, uzmanlık çalışmaları için yurt içinde ve yurt dışında burslar verir, seminerler ve kurslar düzenler.

i)     Dernek amacına uygun ve felsefeciler derneğinin yararlanacağı lokal, okul, kreş, felsefe evi, felsefe akademisi vb. kurum ve mekanlar açar.

j)     Derneğin amaçlarına uygun olarak etkinlikler, törenler, toplantılar düzenler, amaçları doğrultusunda yapıtlar, dergi ve yazılar yayımlar. Çeşitli konularda yarışmalar düzenler.

k)    Her türlü kültürel faaliyetlerde bulunur.

l)     Felsefe ile farklı disiplinlerle etkileşim içerisinde ve ortaklaşa araştırmalar yürütür ve uygulama faaliyetleri sürdürür.

m)   Felsefe ile ilişkilendirerek toplumsal sorunlara ulusal ve uluslararası projeler yürütür ve etkinlikler düzenler.

n)    Ulusal ve uluslararası proje hibe çağrılarını takip eder, hibe kullanarak araştırma ve uygulama projeleri yürütür ve etkinlikler düzenler.

ÜYELİK – ÜYELİĞE KABUL

Madde 4- Bütün fakültelerin felsefe bölümünü ve felsefe grubu öğretmenliği bölümünü bitirenler, üniversitelerin felsefe bölümü öğretim üyeleri, felsefe bölümlerinde yüksek lisans eğitimi yapanlar ya da yapmış olanlar, felsefe bölümlerinden “felsefe sertifikası” almaya hak kazananlar, felsefe grubu öğretmenliği yapmış ya da yapmakta olanlar derneğe üye olabilirler.

Üye olmak isteyenler üç dernek üyesinin imzalı önerisi ile şube bulunan yerlerde şubeye, şube bulunmayan yerlerde en yakın şubeye veya doğrudan Genel Merkeze başvurur ve üye giriş formunu doldurur. Yönetim kurulları başvuruları otuz gün içinde karara bağlar ve başvuru sahibine sonucu yazılı olarak bildirir. Şube üyelik kararını aldıktan sonra üye giriş formunun bir örneğini üyenin iki fotoğrafı ile birlikte Genel Merkeze gönderir. Genel Merkez üyenin üye kimlik kartını düzenleyerek şubesi veya aracılığıyla, şube bulunmayan yerlerde doğrudan üyeye iletir. Üyelik başvurusu, gerekçeleri gösterilerek reddedilebilir. Ret kararlarına karşı bildirim tarihinden itibaren Genel Yönetim Kurulu’na itiraz edilebilir. Genel Yönetim Kurulu ilk toplantısında itirazı inceleyerek karar verir. Genel Yönetim Kurulu kararına Genel Kurul nezdinde itiraz edilebilir.

ONURSAL ÜYELİK

Madde 5- Üniversitelerin felsefe bölümü ve felsefe grubu öğretmenliği bölümünde halen okumakta olanlar, derneğin amaçlarını benimseyen ve gönüllü destek ve aktif çalışma isteğini belirten herkes derneğe onursal üye olabilir.

Onursal üyeliğe kabul işlemleri Madde 4’te belirtilen üyeliğe kabul işlemleri ile aynı yolu izler.

Onursal üyeler, Genel Kurullara katılıp konuşabilir, görüş ve öneri belirtebilirlerse de oy kullanamaz ve Yönetim, Denetleme ve Onur Kurullarına seçilemezler. Ancak diğer dernek çalışmalarında ve organlarında görev alabilirler.

Madde 6- Derneğin çalışmalarını önemli ölçüde destekleyenlerle önemli düzeyde yardım ve katkıda bulunanlar, Türkiye’de felsefe alanında önemli hizmetler yapmış olanlar Merkez Yönetim Kurulu’nun üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla alacağı kararla onursal üyeliğe kabul edilirler. Ayrıca Genel Kurul onursal üyelik verebilir.

Onursal üyeler, Merkez Genel Kuruluna katılıp konuşabilir, görüş ve öneri belirtebilirlerse de oy kullanamaz ve Genel Yönetim, Denetleme ve Onur Kurullarına seçilemezler. Ancak diğer dernek çalışmalarında ve organlarında görev alabilirler.

ÜYENİN HAKLARI ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 7:

a)    Faaliyetlere katılma ve eşitlik ilkesi:

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek, üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Dernekten çıkan ya da çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.

b)    Oy hakkı:

Her üyenin kayıtlı bulunduğu şube genel kurulu ile Dernek Merkez Genel Kurulunda bir oy hakkı vardır; üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal ve fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

c)    Üyenin yükümlülükleri:

Her üye, derneğin amacına ve tüzükte belirtilen ilkelere uygun davranmakla, üyelik ödentisini ödemekle yükümlüdür. Dernekten çıkan ya da çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

ÜYELİKTEN AYRILMA VEYA ÇIKARILMA

Madde 8- Üyeler yazılı bildirimde bulunarak üyelikten ayrılabilir.

Dernek üyelerinin herhangi birisinin dernek amaç ve ilkelerine aykırı davranışlarda bulunması ya da dernek çalışmalarını ağır biçimde aksatmakta olması halinde, ilgili ilgili yönetim kurulu, şikâyet üzerine ya da kendiliğinden, ilgili üye hakkında soruşturma yapar ve sonucu kendi görüşüyle birlikte 1 ay içerisinde Genel Yönetim Kurulu’na bildirir. Genel Yönetim Kurulu kendisine ulaştırılan soruşturma dosyalarını 1 ay içerisinde Onur Kurulu’na intikal ettirir. Genel Yönetim Kurulu da herhangi bir üyenin cezalandırılması amacıyla Onur Kurulu’na başvurabilir.

Onur Kurulu, üyeye yazılı savunmasını bildirmesi için 7 günden az olmamak üzere süre verir. İlgili üye, savunma süresi içerisinde sözlü savunma yapmak istediğini bildirmesi halinde; sözlü savunma için gün ve saat belirlenerek, üyeye yazılı olarak bildirilir. Üyenin süresinde yazılı savunma yapmaması ya da sözlü savunma için belirlenen günde savunma için hazır bulunmaması halinde, savunma yapmaktan vazgeçmiş sayılır ve Onur Kurulu dosya üzerinden karar verir. Onur kurulu uyarı ya da kınama cezaları verebilir yada üyelikten çıkarılmasını yönetim kuruluna önerebilir.

Cezalarına karşı, ilgili üye, Dernek Genel Kurulu nezdinde itiraz edebilir. İtiraz hakkında Genel Kurulda karar verilir. Genel Kurulun kararı kesindir.

Ödentisini ödemeyen üye, yazılı bildirime karşın bu yükümlülüğünü yerine getirmezse Yönetim Kurullarının yazılı bilgilendirmesinin ardından Merkez Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır.

Ödenti nedeniyle üyelikten çıkarılan üyelerin itirazı ya da yeniden üye olma başvurusu yerinde görülürse üyelik kaydı düzeltilir ya da yeniden üye yazılır.

ÖDENTİ

Madde 9- Üyelik ödentisi yıllık 120 TL’dir. Ödenti yıl içinde toptan ya da ay ay ödenir. Giriş aidatı Genel Kurul tarafından belirlenir.

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞU

Madde 10- Dernek Genel Kurulu derneğin en yetkili organıdır. Derneğe kayıtlı tüm üyelerden oluşur.

DERNEK GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 11.

Genel Kurul:

a)    Dernek organlarını (Genel Yönetim Kurulu, Dernek Denetleme Kurulu, Onur Kurulu) seçmek,

b)    Dernek tüzüğünü değiştirmek,

c)    Dernek Genel Kurulunca seçilen organların raporlarını incelemek, bu kurulları aklamak, değiştirmek, kabul etmek ya da haklarında dava açmaya yetki vermek,

d)    Genel Yönetim Kurulunca hazırlanacak bütçeyi görüşüp, aynen ya da değiştirerek kabul etmek,

e)    Bir sonraki dönemin yeni çalışma konularını saptamak,

f)    Derneğe gerekli taşınmaz ve taşınır malların satın alınması, satılması, ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi, bağışlanması veya devredilmesi hususlarında Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,

g)    Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunmasına, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılmasına karar vermek,

h)    Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak,

i)     Derneğin feshine karar vermek,

j)     Dernekler Yasası ve diğer ilgili mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek,

k)    İl ve ilçelerde şube veya temsilcilik açılmasına ve açılmış şube veya temsilciliklerin kapatılmasına karar vermek

DERNEK GENEL KURULUNUN OLAĞAN TOPLANTISI

Madde 12- Dernek Genel Kurulu olağan toplantıları iki yılda bir, kasım ayı içerisinde toplanır. Genel Kurul olağan toplantı tarihi Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Dernek organları iki yıl için seçilir. Şubelerde en az bir kişinin Dernek Genel Kurulunda temsil etmesi zorunludur, bunun için şube genel kurulunda veya genel üye toplantısında Genel Kurul için temsilci/ler seçilmelidir. Dernek Genel Kurulu olağan toplantıları iki yılda bir, kasım ayı içerisinde toplanır.

DERNEK GENEL KURULUNUN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI

Madde 13-  Dernek Genel Kurulu, Genel Yönetim Kurulu veya Dernek Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı başvurusu üzerine Genel Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Dernek Denetleme Kurulu ve dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteğine rağmen Genel Yönetim Kurulu bir ay içerisinde Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi Dernek Genel Kurulunu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

DERNEK GENEL KURULUNUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI

Madde 14- Genel Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

DERNEK GENEL KURULU TOPLANTI YERİ

Madde 15- Dernek Genel Kurul toplantıları dernek Genel Merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

DERNEK GENEL KURULU TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 16- Dernek Genel Kurulu, dernek tüzüğüne göre kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek genel yönetim ve denetim kurulları üye tam tamsayısı toplamının iki katından az olamaz.

DERNEK GENEL KURULU TOPLANTISININ YAPILIŞI

Madde 17- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.

Genel Kurula katılacak üyeler, Genel Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Genel Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ve katip seçilir.
Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler, toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Genel Yönetim Kuruluna verilir.

DERNEK GENEL KURULU TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Madde 18-  Genel Kurulda, gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

DERNEK GENEL KURULUNDA OY VERME VE KARAR ALMA USÜLÜ

Madde 19- Dernek Genel Kuruluna tüm üyeler katılabilir ve oy kullanabilir. Tüzük değişikliği ve fesih dışındaki kararlar, katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.

Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu veya altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

Dernek organlarının seçimi gizli oy ve açık tasnif ile yapılır.

GENEL YÖNETİM KURULU-KURULUŞU

Madde 20- Genel Yönetim Kurulu iki yıl için seçilen 7 üyeden oluşur, 3 yedek üye seçilir.

GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 21-

Genel Yönetim Kurulu:

a)    Derneğin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararları almak ve bunları uygulamak.

b)    Derneğin bütçesini uygulamak, yeni bütçeyi tasarlamak ve kayıtları yürütmek.

c)    Dernek Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

d)    Genel Kurul gündemini hazırlamak

e)    Dernek Genel Kurulunun şube açılmasına karar vermesi halinde, şube kurucularına yetki vermek

f)    Derneğin çalışmalarına ilişkin Dernek Genel Kurulunda alınan kararları yürütmek

g)    Gerekli bulduğu konularda ve alanda, komisyonlar, kurullar, çalışma grupları, komiteler, sekreterlikler kurmak ve kaldırmak, dernek işlerini yürütmek üzere dernek üyelerinden bir veya birkaçına görev ve yetki vermek.

h)    Derneğin iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyon, kurul, çalışma grubu ve komitelerin işleyişine ilişkin iç yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak.

i)     Yasadan, tüzükten, hazırlanacak iç yönetmeliklerinden ve Genel Kurul kararlarından doğan, başka her türlü çalışmaları yapmak.

j)     Gerekli gördüğü yerlerde temsilcilikler açmak.

k)    Felsefe Akademisi açılması doğrultusunda karar almak ve uygulamak.

GENEL YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 22- Genel Yönetim Kurulu ayda bir olağan ve ayrıca Genel Başkanın ya da Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Genel Yönetim Kurulu, ilk toplantısında, bir Genel Başkan, bir Genel Sekreter ve bir Genel Sayman seçer. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya gelmeyen üye çekilmiş sayılır.

GENEL BAŞKAN

Madde 23- Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulu adına, derneği temsil eder. Genel Yönetim Kuruluna başkanlık eder, gerektiğinde dernek adına demeç verir, açıklamalarda bulunur.

GENEL SEKRETER

Madde 24- Genel Sekreter, derneğin bütün yönetim ve yazı işlerini yürütür.

GENEL SAYMAN

Madde 25- Genel Sayman, derneğin mali işlerini yürütür ve hesaplarını tutar.

DENETLEME KURULU

Madde 26-
Kuruluş ve Görevleri:

Denetleme Kurulu üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyeleri Genel Kurulca seçilir. Oylama, gizli oy ve açık tasnif ile yapılır. Denetleme Kurulu, Genel Yönetim Kurulunca düzenlenen bütçe uygulamasını ve harcamalarını denetler. Denetleme Kurulu en az üç ayda bir toplanır, dernek hesaplarını ve ilgili defterleri inceler. Görülen eksiklikler için Genel Yönetim Kurulunu uyarır. Denetleme sonuçlarını gösteren raporlarını Genel Kurula sunar.

ONUR KURULU

Madde 27- Onur Kurulu üç asıl üç yedek üyeden oluşur. Üyeleri, Dernek Genel Kurulunca gizli oyla seçilir. Genel Kurulu izleyen yedi gün içerisinde asıl üyeler toplanarak aralarından bir Başkan, bir Yazman seçer. Onur Kurulu kendisine gönderilen üyelerin durumunu inceler ve karara bağlar.

Onur Kurulu, derneğin amacıyla bağdaşmayan tutum ve davranışı olan, dernek çalışmalarını engelleyen, verilen görevi yerine getirmeyen, dernek yöneticilerine karşı üyeliğe aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında Yönetim Kurulu’nun gerekçeli önerisini görüşüp karara bağlar. Üyelere uyarma, kınama cezası verebilir veya yönetim kuruluna üyelikten çıkarma kararı verilmesini önerebilir. Uyarma ve kınama cezalarını gerektiren eylemin yinelenmesi durumunda bir üst ceza verilir. Onur Kurulu tanık dinleyip belge toplar ve savunma almadan karara varamaz. Savunmasını yazılı bildirime karşın vermeyen üyenin savunması alınmış sayılır

 ARAŞTIRMA KURULLARI

Madde 28- Derneğin amacına uygun araştırmalar yapmak üzere, farklı konularda beşer üyeli Araştırma Kurulları oluşturabilir. Üyeler, saptanan adaylar arasından Genel Yönetim Kurulu’nca üç yıl için seçilir. Seçimde meslek yeteneği, bilimsel yayınlar yanında Kurul’a sağlayacağı katkı, göstereceği ilgi de gözetilir.

Genel Yönetim Kurulu üyeleri Araştırma Kurulu toplantılarına katılabilir. Yeniden seçilmek olanaklıdır. Kurul, kendi üyeleri arasından bir Başkan ve bir Yazman seçer. Kurulun istek ve önerileri Yönetim Kurulu’nca geciktirilmeden karara bağlanır.

ŞUBELERİN KURULUŞU

Madde 29- Dernek, gerekli görülen yerlerde, Genel Kurul kararıyla şube açabilir. Dernek Genel Kurulunun şube açma kararı üzerine Dernek Genel Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişilik Kurucular Kurulu, şube açılacak yerin mülki idare amirliğine şube kuruluş bildirimini, üç adet dernek tüzüğünü, Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste, şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi ve Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi verir.

ŞUBELERİN ORGANLARI

Madde 30- Şube organları; Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulu’ndan ibarettir.

ŞUBE GENEL KURULU:

Madde 31- Şube Genel Kurulu, şubeye kayıtlı üyelerden oluşur. Şube Genel Kurulları, Olağan Genel Kurul toplantısını, Şube Genel Kurulu, şubeye kayıtlı üyelerden oluşur. Şube Genel Kurulları, Olağan Genel Kurul toplantısını, Dernek Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce, Eylül ayında bitirmek zorundadır. Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulunu, Denetleme Kurulunu seçer. Seçimler gizli oy, açık tasnifle yapılır. Oy sayısına göre asıl ve yedek üyeler belirlenir.

ŞUBE YÖNETİM KURULU:

Madde 32- Şube Yönetim Kuruluna Şube Genel Kurulu tarafından 5 asıl, 5 yedek üye seçilir. Şube Yönetim Kurulu kendi arasında bir başkan, bir sekreter ve bir saymana seçer. Genel Yönetim Kurulu tarafından atanan şubeler, en geç 6 ay içinde kendi genel kurullarını toplar. Şube Yönetim Kurulu, üyelerinden en az üçü tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Şube Yönetim Kurulları tüm çalışmalarını tüzük, Genel Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür.

ŞUBE DENETLEME KURULU:

Madde 33-  Şube Denetleme Kurulu, Şube Genel Kurulunun 3 asıl, 3 yedek üyeyi seçmesiyle oluşturulur. Denetleme Kurulu her üç ayda bir şubenin bütçe uygulamalarını ve harcamalarını denetler, ilgili defterleri inceler. Görülen eksiklikler için Şube Yönetim Kurulunu uyarır. Denetleme sonuçlarını gösteren raporlarını Şube Genel Kurulu’na sunar.

TEMSİLCİLİKLERİN AÇILMASI:

Madde 34- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilikler açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

OYLAMA:

Madde 35- Bu tüzükte başka hüküm bulunmadığı hallerde derneğin bütün organları salt çoğunlukla toplanır, kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 36- Derneğin gelir kaynakları:

a)    Üyelik ödentileri,

b)    Yasalara ve tüzüğe uygun bağış ve yardımlar,

c)    Derneğin her türlü yayınlarından ve etkinliklerinden sağlanan gelirler,

d)    Yasalara ve tüzüğe uygun başka gelirler,

Gelirler, yönetimce tutulan defterlere işlenir ve yetkililerin imzasını taşıyan makbuzlarla alınır.

Üyelik ödentileri, şubelerce toplanır. Toplanan ödentilerin %20’si en geç ayın 25’ine kadar Genel Merkeze gönderilir. Şube bulunmayan yerlerde ödentiler doğrudan doğruya Genel Merkeze yapılır.

Ödenti ve bağışlarla ilgili işlemler ile buna bağlı oluşan hesaplardan başka hesaplara (fatura, vergi, kira ödenmesi vb.) ödemelerin yapılabilmesi için bankalarda açılan açılacak olan hesapların yönetim işleri yönetim kurulunun karar alması ve yetkilendireceği kişiler aracılığı ile yapılabilir. Yetkilendirilen bu kişilerin bankalardaki hesaplarla ilgili internet bankacılığı faaliyeti başlatılabilir, bununla ilgili tüm iş ve işlemlerini yürütebilir.

GİDERLER

Madde 37- Giderler belge karşılığında yapılır. Hepsi yönetimce tutulan defterlerine işlenir. Yüz milyon TL’nı aşan giderler Yönetim Kurulu kararıyla, yüz milyon TL’na kadar olan giderler Başkan, Sekreter ya da Sayman üyenin tek başına imzasıyla yapılabilir. Dernek kasasında yönetim kurulunun belirleyeceği miktar kadar para bulundurulabilir.

Dernek, işlerinin düzenli yürümesi için aylık ücreti ve öbür gereksinimlerini karşılayarak Yönetim Kurulu’nun saptayacağı sürekli ve geçici görevlileri çalıştırabilir.

Miktarı ne kadar olursa olsun tüm gelirlerle giderler Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.

DEFTERLER VE BELGELER

Madde 38- Dernek, mevzuatta belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin İl dernekler müdürlüğünce veya noterden onaylı olması zorunludur.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 39- Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilir. Görüşmelere başlanabilmesi için genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin 2/3 çoğunluğun toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği kararı toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

DAĞILMA DURUMUNDA MAL VARLIĞI

Madde 40- Derneğin tüzelkişiliğinin herhangi bir nedenle sona ermesinde ya da erdirilmesinde Genel Kurul başka bir karar vermedikçe malvarlığı Türk Hukuk Kurumu’na kalır.

İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Madde 41- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılır. Genel kurul veya yönetim kurulu tarafından denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç üç ayda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir.

BORÇLANMA USULLERİ

Madde 42- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DERNEĞİN KURUCULARI

Madde 43- Derneğin Kurucuları;

1.     Yaşar KÜPELİ

2.     Nurettin KASURKA

3.     Mehmet Nesip DALÇİÇEK

4.     Ruken ALP SEVLİ

5.     Hamdullah AKTAŞ

6.     Yüksel Oğuz ATİLA

7.     Aysel GÖÇER

Madde 44- Tüzükte açıklık bulunmayan konularda, Dernekler Yasası ile Medeni Yasanın ilgili kuralları uygulanır.