2018 – 2019 Öğretim Yılı Felsefe Kulübü Yıllık Planı Örneği

FELSEFE KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

AMAÇLAR

Felsefe Kulübü, öğrencinin kendini ve çevresini kendi gözüyle görebilme yeteneğini, araştırıcı ve eleştirel zihinsel faaliyetlerini geliştirmesini hedefleyen felsefe eğitiminin çok önemli bir parçası olarak işlev görür.  Öğrencilerin gönüllü girişimlerine dayalı olarak ders dışı felsefe etkinliklerini gerçekleştirir.

Kulüp,  üyelerinin birbirini tamamlayan, birbiriyle ilişkili aşağıdaki özellikleri kazanmış kişiler olmasını hedefler:

·         Kişisel öğrenme ve araştırmayı seven
·         Disiplinli ve yöntemli düşünebilen
·         Okuduğunu kavrayabilme, karşılaştığı olay ve durumları analiz edebilme yeteneğine sahip
·         Bağımsız ve eleştirel düşünebilen
·         Kendisinin ve çevresinin farkında, haklarının bilincinde olan
·         Başkalarıyla birlikte düşünsel iletişimi ve üretimi gerçekleştirebilen
·         Girişimci ve kendine güvenli
·         Hoşgörülü ve paylaşımcı
·         Felsefi düşünebilen ve temel felsefi konularda bilgi sahibi olan

Kulüp, çalışmalarıyla okulda öğrenci merkezli eğitim anlayışının güçlenmesi, demokratik bir okul ortamının oluşturulması ve ezberci eğitim anlayışının ortadan kaldırılmasında katkıda bulunur.

KULÜBÜN ÇALIŞMA TARZI

Kulüp, faaliyetlerini demokratik ilişkiler temelinde, kulüp üyelerinin inisiyatiflerini geliştirici, özgüvenlerini artırıcı ve okul ortamında hoşgörüyü,  paylaşımcılığı, gönüllülüğü ve değerli amaçlar için bir araya gelme eğilimini yaygınlaştırıcı bir tarzda yürütür:

·      Kulüp, felsefe öğretmenleri (ve diğer branşlardan gönüllü öğretmenler) ile gönüllü öğrencilerden oluşur.

·      Kararlar, doğrudan demokrasi yoluyla tüm kulüp üyeleri tarafından alınır. Kulüp üyeleri – Felsefe Meclisi adı altında – dönem başında yıllık çalışmalarını planlar, ardından her ayın sonunda bir araya gelerek geçen ayın çalışmalarını değerlendirir ve gerektiğinde çalışmalarına daha uygun biçimler verir ya da yeni kararlar alır.

·      Etkinlikler çalışma gruplarına dayanır. Çalışma grupları gönüllülük esasına dayalı olarak dönem başında oluşturulur. Her çalışma grubu, dönem başından itibaren kendi etkinliği için hazırlıklarını felsefe öğretmenlerinin danışmanlığı – yardımcılığı ile yapmaya başlar ve etkinliğin yapılacağı haftanın öncesindeki haftada hazırlıklarını bitirir.

·      Her kulüp üyesinin mutlaka bir çalışma grubunda yer alması hedeflenir.

·      Kulüp etkinliği, ilgili çalışma grubunca planlanır ve gerçekleştirilir. Tüm etkinlikler afiş, duvar yazısı, duyurular vb. ve Felsefe Kulübü panosu aracılığıyla duyurulur. Çalışma ile ilgili düzenli – özenli bir dosya tutulur. Çalışma grubu faaliyetleri ve etkinlik video, ses kayıt araçları, konuşma metinleri vb. ile kaydedilir.

·      Felsefe öğretmenleri mümkün olduğunca çalışmaların her aşamasının öğrenci üyelerce planlanıp gerçekleştirilmesini, öğrencilerin kendi inisiyatiflerini geliştirmelerini gözetir; ancak, düzenli bir tarzda grup çalışmalarına genel yol göstericilik ve yardımcılık yapar.

·      Her kulüp üyesi, felsefe kulübünün bütün etkinliklerine katılır. Kulüp toplantılarına ve etkinliklerine katılmayanların durumları aylık toplantılarda değerlendirilir ve gerektiğinde bu üyelerin, kulüp üyeliğinden çıkarılması kararlaştırılır.

·      Kulüp, etkinliklerine tüm öğrencilerin katılması için çaba harcar ve üyeler, felsefi tartışmaların yaygınlaştırılması için kişisel gayret içinde olur.

·      Kulüp, tüm branşlarla ve diğer okul dışı etkinliklerle işbirliği ve yardımlaşma içinde olur.

·      Dergi çalışma grubu, Felsefe Kulübü dergisini öğretim yılı boyunca 2 sayısını çıkaracak şeklinde çalışmalarını planlar. Dönem başında derginin her sayısındaki ağırlıklı konu ya da dosyalarını yıllık çalışma programına paralel olacak şekilde belirler ve okul kamuoyuna duyurur.

Yorum Yaz